Sao Mai Resort Châu Đốc

Tân Lộ Kiều Lương, P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang
  • (+84) 2963 861 745 - (+84) 2963 861 705
  • khachsanbendanuisam@gmail.com